Ads 468x60px

Wednesday, April 24, 2013

สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาล

  • สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล  ประเมินศักยภาพน้ำบาดาล  
  • ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เป่าล้าง ออกแบบพัฒนาบ่อน้ำบาดาล  
  • ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาล
  • สำรวจ เก็บข้อมูลทางธรณีวิทยา และแหล่งแร่
  • สำรวจหาแหล่งสะสมตัวของชั้นทราย
  • ตรวจสอบความหนาของชั้นดิน ชั้นหิน โพรงใต้พื้นดิน

       
          น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ดังนั้น น้ำบาดาลจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ซึ่งการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ หากทำในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างมาก ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มเติมของน้ำบาดาลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย ดังนั้นเราควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเกิดน้ำบาดาลรวมทั้งการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

        การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย
1. การสำรวจน้ำบาดาล
2. การเจาะบ่อ
3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ
4. การสูบทดสอบ
5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
6. การบำรุงรักษาและการนำไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างภาพการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล และขุดเจาะบ่อบาดาล


                     


                      


       หลักการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในแหล่งน้ำบาดาลใดๆ การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ควรอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า เป็นปริมาณที่ปลอดภัย หรือ Safe yield ซึ่งไม่ควรจะมากไปกว่าปริมาณของน้ำฝนที่ซึมลงไปเพิ่มเติมให้แก่น้ำบาดาลในแต่ละปี